Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.flamingo.net.pl

SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. PŁATNOŚĆ
3. DOSTAWA
4. WARUNKI ZAMÓWIENIA
5. DANE OSOBOWE I REJESTRACJA
6. REKLAMACJE I GWARANCJA
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE
12. ZAŁĄCZNIKI

Sklep Internetowy www.flamingo.net.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.flamingo.net.pl prowadzony jest przez Justynę Małecką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Studio Idea Justyna Małecka wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jarochowskiego 12/19, 60-235 Poznań, NIP 7792149364 , REGON 360769664, adres poczty elektronicznej: sklep@flamingo.net.pl, zwana dalej USŁUGODAWCĄ lub SPRZEDAJĄCYM .
1.2. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy USŁUGODAWCY dostępny pod adresem : www.flamingo.net.pl.
1.3. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym www.flamingo.net.pl, zwaną NABYWCĄ lub USŁUGOBIORCĄ może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.
1.4. Za KONSUMENTA uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.6. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.8. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.9. PRODUKT lub TOWAR – dostępna na stronie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem oferowanym do sprzedaży.
1.10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.11. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługodawca) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: http://www.flamingo.net.pl/regulamin.
1.11. Złożenie przez Nabywcę zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
1.12. Zamówienia są realizowane na podstawie cen i Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
1.13. Sprzedający ma prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.
1.14. UŻYTKOWNIK – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze sklepu internetowego lub jego strony.
1.15. ADMINISTRATOREM danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest USŁUGODAWCA.
1.16. Korzystanie z ze strony Sklepu Internetowego jest równoznaczne z akceptacją  Regulaminu.

2. PŁATNOŚĆ
2.1.Usługodawca nie jest płatnikiem podatku vat.
2.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera niezbędne podatki. Zapłata za transakcję jest przyjmowana tylko w złotych polskich.
2.3. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia.
2.4. Do dyspozycji klienta są następujące formy płatności za produkty zakupione w sklepie internetowym:
(1)- przelew bezpośrednio na konto bankowe STUDIO IDEA JUSTYNA MAŁECKA
nr rachunku: 19 1910 1048 2667 3004 3618 0001
(2)- płatność online lub przelewem za pośrednictwem serwisu PayU( jeśli wybrana opcja jest w danej chwili dostępna).
2.5. Przy wyborze płatności przelewem termin realizacji płatności przez Klienta wynosi pięć dni roboczych.
Brak wpłaty na rachunku Usługodawcy po tym terminie powoduje anulowanie zamówienia, a towar będzie przeznaczony do sprzedaży.
2.6. Do przesyłki dołączany jest oryginał dowodu sprzedaży.

3. DOSTAWA
3.1. Dostawa produktów jest dostępna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .
3.2. Jeżeli dostawa na podany adres nie jest możliwa, Klient zostanie powiadomiony o konieczności podania innego adresu dostawy.
3.3.Dostępne sposoby wysyłki: kurier lub Poczta Polska mini paczka priorytetowa.
3.4. Koszty wysyłki pokrywa Klient.
3.5. Klient ma obowiązek zbadania przesyłki przed odbiorem od przewoźnika.
W przypadku obaw o stan i kompletność przesyłki (takich jak np. uszkodzenia mechaniczne, poważne zabrudzenia opakowania, widoczne próby otwierania, nacięcia i tym podobne), można odmówić odbioru przesyłki i zgłosić ten fakt kurierowi.
3.6. Konieczne jest uzyskanie pisemnego potwierdzenia od kuriera, że odmowa odbioru nastąpiła z powodu uszkodzenia przesyłki.
3.7. Rozpakowanie przesyłki należy przeprowadzić z należytą starannością w sposób, który nie spowoduje uszkodzenia zawartości.

4. WARUNKI ZAMÓWIENIA
4.1. Informacje o produktach na stronie Sklepu internetowego Flamingo.net.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wszelkie dane, opisy na stronie sklepu mają charakter informacyjny.
4.2. Dokonując zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym Flamingo.net.pl, klient składa ofertę kupna na warunkach podanych w regulaminie i opisie towarów zawierającą:
(1) – wybór i ilość zamawianych towarów
(2) – adres dostawy, dane kontaktowe i adresowe lub dokonuje rejestracji z podaniem odpowiednich danych
(3)- wybór sposobu dostawy
(4) – sposób płatności
4.3.Po złożeniu zamówienia system wysyła automatycznie wiadomość ze szczegółami zamówienia takimi jak:
nazwy i ceny produktów, wartość produktów, koszt wysyłki, sposób i kwota do zapłaty ,dane: adresowe, kontaktowe i do wysyłki, które zostały wybrane i wpisane przez klienta w Formularzu Zamówienia.
4.4.Zamówienia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną na adres: sklep@flamingo.net.pl, przez siedem dni w tygodniu.
4.5. Rejestracja i realizacja zamówień jest dokonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4.6.Zdjęcia produktów na stronie internetowej sklepu pochodzą od właścicieli marek i producentów produktów
i są ich własnością. Kolorystyka zdjęć może się różnić od rzeczywistego wyglądu produktu z powodu rozbieżności w parametrach i ustawieniach monitorów, kart graficznych i różnic w ekspozycji przy świetle dziennym i sztucznym.
4.7. Zamówienia złożone przez Klienta będą wysyłane w terminie od jednego do pięciu dni roboczych po wpłynięciu wpłaty na konto bankowe lub rozliczeniowe Usługodawcy. Staramy się dokonać wysyłki w możliwie krótkim terminie.
4.8. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia na stronie Sklepu Internetowego pod adresem www.flamingo.net.pl.
4.9. Formularze Zamówienia wypełnione w sposób nieprawidłowy nie będą realizowane. Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji lub zamówieniu.
4.10.Zdjęcia produktów na stronie internetowej sklepu pochodzą od właścicieli marek i producentów produktów
i są ich własnością. Kolorystyka zdjęć może się różnić od rzeczywistego wyglądu produktu z powodu rozbieżności w parametrach i ustawieniach monitorów, kart graficznych i różnic w ekspozycji przy świetle dziennym i sztucznym.
4.11.Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiają jego wykonanie. Sklep Internetowy zobowiązuje się powiadomić Klienta niezwłocznie o zaistniałej sytuacji na adres mailowy podany w zamówieniu.
4.12.W przypadku niedostępności jakiegoś produktu Sklep Internetowy zawiadamia Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. W zaistniałej sytuacji Klient ma prawo do anulowania zamówienia wysyłając powiadomienie o swojej decyzji pocztą elektroniczną na adres: slep@flamingo.net.pl.

5. DANE OSOBOWE I REJESTRACJA
5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest USŁUGODAWCA. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
5.2. Składając zamówienie Klient świadomie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych w celu obsługi i realizacji złożonego zamówienia. Brak zgody na powyższe czynności skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży.
5.3. W celu usprawnienia zakupów możliwe jest założenie Konta na stronie Sklepu Internetowego. W tym celu należy się zarejestrować wpisując login i tworząc hasło. Rejestrując się Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych .
5.4. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5.5. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest: realizacja i obsługa zamówień Klientów, marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora, kontrola jakości usług i dochodzenie ewentualnych roszczeń.
5.6. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów agentowi rozliczeniowemu: PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495.
W przypadku Klientów, którzy korzystają z bezpośredniego przelewu na konto Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów bankom uczestniczącym w wykonaniu przelewu. Ponadto dane osobowe są udostępniane firmie księgowej Biuro Rachunkowe Małgorzata Czubaszewska, obsługującej Sklep Internetowy i przewoźnikom: DHL i Poczcie Polskiej, w zakresie niezbędnym do doręczania przesyłek.
5.7. Usługodawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu Internetowego. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Sklepu Internetowego. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania z Konta oraz Formularza Zamówienia, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji zalogowanego do Konta oraz składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia. Usługobiorca ma możliwość uniemożliwienia zapisywania plików Cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień własnej przeglądarki internetowej.
5.6. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.

6. REKLAMACJE I GWARANCJA
6.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za jakość rzeczy na podstawie przepisów o rękojmi za wady rzeczy uregulowanej w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( z późniejszymi zmianami).
6.2. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (z późniejszymi zmianami).
6.3. Konsument ma prawo do pozasądowego rozpatrywania reklamacji poprzez złożenie jej u Sprzedającego.
6.4. Reklamację należy zgłosić na adres email: flamingo.net.pl. W tytule emaila należy wpisać słowo REKLAMACJA PRODUKTU oraz numer zamówienia wraz z dołączonym wypełnionym formularzem reklamacji, którego przykładowy wzór znajduje się załączniku nr 2 Regulaminu.
6.5.Warunkiem przyjęcia reklamacji jest dowód sprzedaży towaru.
6.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6.7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: ul Jarochowskiego 12/19 60-235 Poznań.
6.8.Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które by uniemożliwiały lub utrudniały wykonanie umowy (pożar, klęski żywiołowe, itp.).

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
7.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
7.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć:
1. pisemnie na adres: : ul. Jarochowskiego 12/19, 60-235 Poznań,
2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@flamingo.net.pl
8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w załączniku nr 1 na końcu Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności
od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
8.7. Konsument powinien zwrócić Produkt na adres: ul. Jarochowskiego 12/19, 60-235 Poznań.
8.8. Produkt musi zostać zwrócony w stanie niezmienionym, z oryginalnymi metkami, w oryginalnym opakowaniu, zapakowany w sposób zapewniający zabezpieczenie przed uszkodzeniami w trakcie transportu oraz z dołączonym do niego oryginałem dowodu zakupu. Zwracany Produkt nie może nosić żadnych śladów użycia ani być w jakikolwiek sposób zniszczony. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń może być podstawą nieuwzględnienia zwrotu.
8.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8.11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
(4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
(5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
(7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
(8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
(9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
(11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
(12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9.3. Dowody sprzedaży są przesyłane do kupującego w formie elektronicznej, na co Kupujący składając zamówienie wyraża akceptację, chyba że porozumienie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym stanowi inaczej.
9.4. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9.7. W przypadku opóźnień w dostawie towarów Kupującemu, spowodowanych opóźnieniami lub niedostarczeniem towarów przez dostawców Sprzedawcy bądź innymi okolicznościami należącymi do sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, lub zmiany terminu dostawy, oraz nie ponosi odpowiedzialności za poniesioną przez Kupującego szkodę. Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego o przewidywanym terminie dostawy.
9.8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
9.9. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
9.10. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
9.11. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przy zachowaniu należytej staranności dostarczonych mu lub odebranych przez niego towarów, oraz do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o wszelkich wadach ilościowych , jakościowych nie później niż 3 dni licząc od daty dostarczenia lub odebrania towarów.
9.12. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1.Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługodawca) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: http://www.flamingo.net.pl/regulamin.
10.2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
10.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
10.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
– komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
– dostęp do poczty elektronicznej,
– przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera
w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej,
– zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768,
– włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
10.5.Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów są własnością ich producentów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody podmiotów uprawnionych.
10.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11.WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE
11.1. Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka. Identyfikują one Twoją przeglądarkę oraz usprawniają działanie naszych serwisów. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Niniejsza strona może wykorzystywać także inne nie wymienione technologie, których stosowanie nie jest zabronione przez prawo.

12.ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1.

FORMULARZ ZWROTU

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DANE KONSUMENTA
……………………………………………………………
……………………………………………………………
STUDIO IDEA JUSTYNA MAŁECKA
ul. Jarochowskiego 12/19
60-235 POZNAŃ

Ja / My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od Umowy Sprzedaży następujących towarów/
świadczenia następującej usługi (*) : ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………

Data zamówienia: ………………………………………………………………………………………………..
Data odbioru towaru: …………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko / Nazwa/nazwisko konsumenta: (*) ……………………………………………….
Adres konsumenta: ………………………………………………………………………………………………
Proszę dokonać zwrotu na niniejszy numer rachunku bankowego

…………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Miejscowość, Data: ……………………………………………..

(*) – Niepotrzebne skreślić.

 

 

Załącznik nr 2.

……………………………………..
…………………………………….
…………………………………….. ………………………………………….
imię, nazwisko i adres Klienta miejscowość i data

 

Formularz reklamacji

nr zamówienia: …………………………..

z dnia:  …………………………………………………………………….
nr dowodu sprzedarzy: …………………………………………..

z dnia:…………………………………………………………………………
przedmiot reklamacji:
– produkt: ………………………………………………………………………………………………………………
– rozmiar: ………………………………………………………………………………………………………………
– kolor: ………………………………………………………………………………………………………………….
– wartość PLN: ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………..

Przyczyna reklamacji: ………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Żądanie reklamacyjne:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naprawa lub wymiana na:

– produkt: ……………………………………………………………………………………………………………….
– rozmiar: ……………………………………………………………………………………………………………….
– kolor: …………………………………………………………………………………………………………………..
– wartość PLN: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku braku danego modelu proszę o zwrot kwoty PLN ………………………………………………….
słownie:……………………………………………………………………………………………………………………
będącej równowartością reklamowanego produktu na konto:
Nr konta:………………………………………………………………………………………………………………….
Dane do przelewu:…………………………………………. ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Inne żądanie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..

Towar został odebrany od przewoźnika dnia ………………… r.

………………………….
podpis Klienta